Change your language to English English | Change your language to Greek Greek | Bookmark this page Bookmark

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

ΘΕΡΜΟ
ΘΕΡΜΟ, 30008 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Tel: 26443-60100 26440-22386 26443-60122
Fax: 26440-23179
e-Mail: dthermo@otenet.gr
Web Site: http://www.thermo.gov.gr
 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

 

ΔΗ­ΜΟΣ ΘΕΡ­ΜΟΥ

Γενικά

    Ο Δήμος Θέρ­μου βρί­σκε­ται βο­ρειο­α­να­το­λι­κά της λί­μνης Τρι­χω­νί­δας. Έ­χει πλη­θυ­σμό 9.299 κα­τοί­κους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, και ε­κτεί­νε­ται σε 333.701 στρέμματα, ο­ρει­νών και η­μιο­ρεινών κυ­ρί­ως ε­κτά­σε­ων. Πε­ρι­λαμ­βά­νει ση­μα­ντι­κές πα­ρα­λί­μνιες ε­κτά­σεις. Διαρρέεται α­πό τον ποταμό Εύ­η­νο και τους πα­ρα­πο­τά­μους του, Φιδάκια και Γιδο­μαν­δρί­τη. Έ­δρα του δή­μου εί­ναι η ο­μώ­νυ­μη κω­μό­πο­λη, Θέρ­μο και α­πο­τε­λείται α­πό είκοσι τρία (23) Τοπικά Δια­με­ρί­σμα­τα (Θέρ­μο, Α­βα­ρί­κος, Αγία Σο­φί­α, Α­ε­τό­πε­τρα, Αμ­βρακί­α, Α­νά­λη­ψη, Αρ­γυ­ρό Πη­γά­δι, Δια­σε­λά­κι, Δι­πλά­τα­νος, Δρυ­μώ­νας, Κα­λού­δι, Κά­τω Χρυ­σο­βί­τσα, Κοκ­κι­νό­βρυ­ση, Κό­νι­σκα, Λευ­κό, Μυρ­τιά, Νε­ρο­χώ­ρι, Πάμ­φιο, Πέρ­κος, Πε­τρο­χώ­ρι, Σι­τα­ρά­λω­να, Χα­λί­κι).

    Το Θέρμο απέχει 34 χμ. από το Αγρίνιο, 63 χμ. από το Μεσολόγγι και 44 χμ. από Ναύπακτο.

Ι­στορία

    Σε υ­ψό­με­τρο 360 πε­ρί­που μέ­τρων, πά­νω και βό­ρεια α­πό τη λί­μνη Τρι­χω­νί­δα απλώ­νε­ται το κα­τα­πρά­σι­νο και γο­η­τευ­τι­κό ο­ρο­πέ­διο που ο ι­στο­ρι­κός Πο­λύ­βιος α­πο­κα­λεί "των Θέρ­μιων πε­δί­ον". Το αρ­χαί­ο Θέρ­μο ή­ταν το πο­λι­τι­κό και θρη­σκευ­τι­κό κέ­ντρο της αρ­χαί­ας Αι­τω­λι­κής Συ­μπο­λι­τεί­ας, το "Κοι­νό των Αι­τω­λών", όπως αλλιώς αποκαλείται το αρχαίο αυτό κράτος, που επιγραφικά εμφανίζεται κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα (367 π.Χ.). Η Συμπολιτεία των Αιτωλών βασιζόταν και λειτουργούσε πάνω σε απόλυτα δημοκρατικές αρχές και είχε ομοσπονδιακή διάρθρωση, θεμελιωμένη στην αναγνώριση της ισοτιμίας και της ολοκληρωτικής αυτονομίας των μελών - κοινοτήτων και πόλεών της. Κά­θε χρό­νο, με το πέ­ρας της φθι­νο­πω­ρι­νής ι­ση­με­ρί­ας, στο αρ­χαί­ο Θέρ­μο πραγ­μα­το­ποιού­νταν τα "Θερμι­κά", δη­λα­δή η σύ­νο­δος της με­γά­λης λα­ϊ­κής Ο­μο­σπον­δια­κής Συ­νέ­λευ­σης των Αι­τω­λών, που ήταν το κυρίαρχο νομοθετικό - πολιτειακό όργανο του κράτους.

Σε απόσταση 2 περίπου χλμ. ανατολικά του Θέρμου, βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως πολλά και σημαντικά ευρήματα. Είναι οι επιγραφές του 4ου π.Χ. αιώνα, που είναι οι ζωντανοί μάρτυρες της αιτωλικής ιστορίας, οι στοές της αγοράς των Αιτωλών, το βουλευτήριο καθώς και τα βάθρα των αγαλμάτων ή αναθημάτων που έστεκαν μπροστά στις στοές και τα οποία, τον καιρό της ακμής της Συμπολιτείας, ανέρχονταν σε 2.000. Η ανασκαφική έρευνα έφερε ακόμα στο φως και τον περίπτερο ναό του Θερμίου Απόλλωνα, από τους αρχαιότερους στην Ελλάδα (του 7ου αι. π.Χ.). Ο ναός αυτός που αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο δείγμα του δωρικού ναοδομικού ρυθμού της αρχαίας Ελλάδας, έχει πλάτος 12 μ. και μήκος 38 μ. περίπου. Η πραγματική όμως αποκάλυψη είναι όλα όσα συνθέτουν τον αρχαϊκό πολιτισμό του Θέρμου (1500 - 1400 π.Χ.). Αυτό καταδεικνύεται από τα σπάνιας ιστορικής και αρχιτεκτονικής σημασίας κτίσματα του προϊστορικού οικισμού που βρέθηκαν δίπλα στους 2 αρχαϊκούς ναούς του Λυσείου Απόλλωνα και της Αρτέμιδας, καθώς και κάτω από το ναό του Θερμίου Απόλλωνα.

    Στο αρχαιολογικό μουσείο του Θέρμου εκτίθενται πλήθος ευρημάτων από τη μυκηναϊκή, κλασική και ελληνιστική εποχή. Χαρακτηριστικά δείγματα θαυμασμού της αρχαϊκής εποχής αποτελούν οι ζωγραφιστές μετώπες του ναού του Απόλλωνα, μια ολόγλυφη πήλινη Σφίγγα και ένα ειδώλιο νεολιθικής εποχής που χρονολογείται περί το 2.500 π.Χ. περίπου (πρόσφατα έχει ανεγερθεί και νέο μουσείο).

    Το Θέρ­μο εί­ναι η γε­νέ­τει­ρα τριών με­γά­λων τέ­κνων του έ­θνους μας: του Κοσμά του Αι­τω­λού, του α­δελ­φού του Χρύ­σαν­θου και του Ευ­γέ­νιου Γιαν­νού­λη. Στο χω­ριό Μέ­γα Δέν­δρο, λί­γο έ­ξω α­πό την πό­λη, γεν­νή­θη­κε ο Πα­τρο-Κο­σμάς. 

Ε­πί­σης έ­ντο­νη εί­ναι η πα­ρου­σί­α του Θέρ­μου στη βυ­ζα­ντι­νή ε­πο­χή με πλή­θος βυ­ζα­ντι­νών μνη­μεί­ων και να­ών (Μο­νή Μυρ­τιάς, Μο­νή Κα­τα­φυ­γί­ου, Μο­νή Προ­δρόμου Α­νά­λη­ψης, Α­γί­α Πα­ρα­σκευ­ή Μάν­δρας Θέρ­μου, Ε­λε­ού­σα Άνω Μυρ­τιάς κ.ά.)

    Στα χρό­νια της Τουρ­κο­κρα­τί­ας το Θέρ­μο υ­πήρ­ξε λη­μέ­ρι των κλε­φτών. Συ­γκε­κρι­μέ­να, το χω­ριό Α­νά­λη­ψη, με κα­θεστώς η­μιαυ­τό­νο­μο, ή­ταν έ­δρα Τούρ­κου διοι­κη­τή που έ­φυ­γε ό­ταν ε­γκα­τα­στά­θηκε στην πε­ριο­χή ο αρ­μα­το­λός Ταρ­κα­ζί­κης. Στο ίδιο χωριό (Ανάληψη) ο Καραϊσκάκης είχε εγκαταστήσει την έδρα των στρατευμάτων του κατά την περίοδο των επιθέσεών του εναντίον των Τουρκαλβανών του Άγου Μουχουρντάρη στο Πετροχώρι το 1825.

    Στην εκ­κλη­σί­α του Αγ. Θω­μά του χω­ριού Πε­τρο­χω­ρί­ου σώζεται η εικόνα που αφιέρωσε σ' αυτή ο Γ. Κα­ρα­ϊ­σκά­κης.

    Στο Θέρ­μο δρού­σαν έ­ντο­να τα α­ντάρ­τι­κα σώ­μα­τα, κα­τά την πε­ρί­ο­δο της Γερ­μανο­ϊ­τα­λι­κής κα­το­χής και για αυ­τό η πε­ριο­χή γνώ­ρι­σε δυ­στυ­χώς τη θη­ριω­δί­α των κα­τα­κτη­τών.

     Σή­με­ρα το Θέρ­μο α­κο­λου­θεί γρή­γο­ρους ρυθ­μούς α­νά­πτυ­ξης, κυ­ρί­ως στον του­ριστι­κό το­μέ­α. Γί­νο­νται προ­σπά­θειες τουριστικής αξιοποίησης των απαράμιλλων κάλλους τοπίων της πε­ριο­χής με την κα­τα­σκευ­ή ξε­νο­δο­χεια­κών ε­γκα­τα­στά­σε­ων με σύγχρονη τουριστική υποδομή. Η κα­τευ­θυ­ντή­ρια γραμ­μή εί­ναι ο α­γρο­του­ρι­σμός, μιας και η πε­ριο­χή εν­δεί­κνυ­ται για αυ­τό το εί­δος του­ρι­σμού.

 

Διαμονή - Εξυπηρετήσεις

    Η παραμονή σας εδώ μπορεί να είναι πολύ ευχάριστη, καθώς το Θέρμο διαθέτει ωραία ξενοδοχεία, ταβέρνες, καφετέριες, καταστήματα κάθε είδους, Κέντρο Υγείας, Τράπεζες και Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κι ακόμη, μπορεί να συνδυαστεί με ένα πλήθος μονοήμερων εκδρομών, αφού το Θέρμο μπορεί να λειτουργήσει ως ορμητήριο για τη γνωριμία με την ευρύτερη περιοχή, τα πανέμορφα χωριά του καποδιστριακού Δήμου Θέρμου στις παραλίμνιες και ορεινές περιοχές του.

    Επιπλέον, μερικά μόνο χιλιόμετρα μπορούν να σας οδηγήσουν στην ορεινή Ναυπακτία  και στην Ευηνολίμνη, στην Ευρυτανία, στον Προυσό, στο Καρπενήσι και στο Φαράγγι Πανταβρέχι.

    Επίσης, μπορείτε να επιδοθείτε σε πολλών ειδών σπορ, όπως καγιάκ και ράφτινγκ στον Εύηνο, στο Εθνικό Προπονητικό Κέντρο Σλάλομ στη Γέφυρα Μπανιά, και ανεμοπτερισμό στις πίστες απογείωσης περιμετρικά του Θέρμου. Ακόμη, ένα πλήθος δασικών και παραλίμνιων δρόμων καθώς και μονοπατιών στις παραλίμνιες περιοχές της λίμνης Τριχωνίδας, στον Εύηνο και στους παραποτάμους του, τον Γιδομανδρίτη και τα Φειδάκια, όπως και στις πανέμορφες ορεινές περιοχές και στα ελατοδάση του ανατολικού Παναιτωλικού, σας περιμένουν για περιήγηση, ορεινή ποδηλασία, πεζοπορία, διαδρομές με τζιπ, αναρρίχηση και άλλα, ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά σας και να αποφορτιστείτε από την καθημερινότητά σας.

    Το εκτεταμένο δίκτυο των χωματόδρομων στην ορεινή περιοχή αποτελεί μειονέκτημα αλλά συγχρόνως συνιστά και πρόκληση για να ανακαλύψετε τα μοναδικά θέλγητρα μιας ανέγγιχτης και συνάμα εντυπωσιακής φύσης.

 

Τι θα επισκεφθείτε

    Πολλά είναι τα αξιοθέατα της περιοχής τόσο εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Θέρμου όσο και στους σημαντικούς κοντινούς προορισμούς εκτός Δήμου που μπορούν να προσεγγιστούν εύκολα από το Θέρμο, τα οποία μπορούν να καλύψουν πολλαπλά ενδιαφέροντα των επισκεπτών, ως εξής:

 • Η λίμνη Τριχωνίδα - η μεγαλύτερη, καθαρότερη και ομορφότερη λίμνη της Ελλάδας - με τις φανταστικές παραλίες της Φωτμούς, των Σιταραλώνων και της Μυρτιάς, το ήμερο καταπράσινο τοπίο περιμετρικά της λίμνης και τους παραλίμνιους οικισμούς με την ισχυρή ανθρώπινη παρουσία.
 • Ο αρχαιολογικός χώρος της πάλαι ποτέ έδρας της Αιτωλικής Συμπολιτείας, της πιο άρτιας δημοκρατίας της αρχαιότητας, και το Αρχαιολογικό Μουσείο του Θέρμου.
 • Ο παλαιός και ο νέος Ναός του Αγίου των Σκλάβων, Κοσμά του Αιτωλού, καθώς και το ομώνυμο μοναστήρι στο Μέγα Δένδρο.
 • Το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στη Μάνδρα με τα Κέρινα Ομοιώματα.
 • Ο λόφος Παλαιόκαστρο στο Θέρμο με το παραδοσιακό ρολόι της πόλης και την υπέροχη θέα.
 • Το εντυπωσιακό μεσαιωνικό γεφύρι της Αρτοτίβας και το συρμάτινο πεζογέφυρο στον Εύηνο.
 • Τα εγκαταλειμμένα βυζαντινά μοναστήρια της Φωτμούς στη λίμνη Τριχωνίδα και του Καταφυγίου στο φαράγγι του ποταμού Φειδάκια κοντά στο Δρυμώνα.
 • Το Πετροχώρι, το αποκαλούμενο και «μπαλ­κό­νι της Τριχω­νί­δας» για την υ­πέ­ρο­χη θέ­α και το μο­να­δι­κό η­λιο­βα­σί­λε­μα που προ­σφέρει λό­γω της θέ­σης του, με τα εντυπωσιακά λιθό­κτι­στα κτί­ρια των αρχών του 19ου αι.
 • Η Ανάληψη, ένα από τα μεγαλύτερα χωριά του Δήμου Θέρμου, με την υπέροχη θέα προς τη λίμνη Τριχωνίδα, τις ξεχωριστές πηγές Κεφαλόβρυσο και Σιμιγδάλη και το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (12ος αι.).
 • Η Αγία Σοφία, με τις Πηγές, τους νερόμυλους και  το συγκρότημα των βυζαντινών ναών.
 • Η Μυρτιά, «η νύμφη της λίμνης Τριχωνίδας» με τους πορτοκαλεώνες  της, το εξαίσιο παραλίμνιο τοπίο, τα παραδοσιακά κτίρια στο άνω χωριό και το ομώνυμο ιστορικό μοναστήρι (11ος αι.).
 • Ο Δρυμώνας, «η Ελβετία της Αιτωλίας», με την φανταστική πανοραμική θέα και τη φυσική γέφυρα «Θεοτικό», από όπου υπάρχει η δυνατότητα απόδρασης στην ευρύτερη ορεινή περιοχή και στους κοντινούς οικισμούς Αετόπετρα, Κοσκινά, Νεροχώρι, Χαλίκι κ.α..
 • Η Αμβρακιά, ο οικισμός με τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά, το Αργυρό Πηγάδι με τον πεντάτρουλο ναό του Αγίου Γεωργίου του Νεομάρτυρα, η ξεχωριστή κορυφή του Παναιτωλικού Τριανταφυλλιά και το κοντινό κεφαλοχώρι της Ευρυτανίας, η Καστανιά.
 • Το φαράγγι του Γιδομανδρίτη με τα πολλαπλά θέλγητρα, τα Αμπέλια, ο οικισμός - μπαλκόνι προς το φαράγγι, ο Άγιος Θεόδωρος, ο τελευταίος σταθμός προς τις Πηγές του ποταμού με τους καταρράκτες, η ελατοσκέπαστη Κοκκινόβρυση και το κοντινό φαράγγι Πανταβρέχι στην Ευρυτανία.
 • Η Ευηνολίμνη και οι ορεινοί παρευήνιοι οικισμοί επί των διαδρομών προς αυτή, τόσο δυτικά του Ευήνου - η Κόνισκα με το παραδοσιακό κέντρο, από όπου υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στα Στενά του Ευήνου και στη Δομνίστα Ευρυτανίας και ο απομακρυσμένος Διπλάτανος με την ξεχωριστή παλιά πλατεία και την υπέροχη θέα προς την Ευηνολίμνη - όσο και ανατολικά του ποταμού, όπως το Διασελάκι, ο Πέρκος και η Περίστα - οικισμοί με αξιοπρόσεχτα παραδοσιακά χαρακτηριστικά - αλλά και ο Πλάτανος Ναυπακτίας με το εντυπωσιακό κέντρο, η πρόσβαση μέσω του οποίου προς την παραπάνω λίμνη είναι πιο άνετη λόγω ασφαλτοστρωμένου δρόμου.
 • Το ιστορικό μοναστήρι του Προυσού στην Ευρυτανία.

 

ΔIAMONH

 • ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ *** (26440-24024)
 • ΑΛΘΑΙΑ ***                 (26440-23133)
 • ΔΡΥΜΩΝΑΣ ***            (26440-41046)
 • ΝΤΑΛΛΑΣ **                (26440-51315)
 • ΑΙΤΩΛΙΑ *                   (26440-22394)
 • ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ **              (26440-24277)

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

thermo.gov.gr & thermo-portal.gr

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Θέρμου - Τ.Κ. 300 08 - ΘΕΡΜΟ

Tηλέφωνο: 26443-60100

Fax: 2644023179

Εmail: dthermo@otenet.gr

Ιστοσελίδα: thermo.gov.gr

 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ (26440)

 • Κέντρο Υγείας:                22951
 • Πυροσβεστική:                 24200
 • Ειρηνοδικείο:                   22597
 • ΕΛΤΑ:                            22285
 • ΟΤΕ:                             22399
 • ΤΑΞΙ:                            22302 & 22217
 • ΚΕΠ:                              38151
 • Αστυνομικό τμήμα:           22248
 • Δασαρχείο:                     22116
 • ΚΤΕΛ:                            23920
 • Αρχαιολογικό μουσείο:      22131
 • Ιαματικά λουτρά Μυρτιάς:  51307
 • Κέντρο Περιβαλλοντικής:
 • Εκπαίδευσης Θέρμου:        24032

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ » ΟΤΑ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ » ΔΗΜΟΙ


id: 23461

URL URL: https://www.wiw.gr:443/greek/thermo_municipality_of_thermos/
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ.